بررسی سیکلهای تجاری سیاسی در شهرداری ها(مطالعه موردی استان خوزستان)

نوع مقاله : مقاله علمی -پژوهشی کاربردی

نویسنده

استادیار گروه اقتصاد دانشگاه پیام نور

چکیده

امروزه مطالعة بخشهای مختلف اقتصادی بخصوص با رویکرد سیکلهای تجاری گسترش زیادی پیدا کرده است. رفتار اقتصادی دولتهای مرکزی و یا ایالتی قبل از برگزاری انتخابات از جمله موضوعاتی است که تحت عنوان سیکلهای تجاری سیاسی مطالعه می گردد. مطالعه بر رفتار دولتهای محلی و یا شهرداریها نیز از جمله حوزه هایی است که از دهه هشتاد آغاز شده است. هدف این مطالعات بررسی رفتار شهرداریها قبل از انتخابات شورای شهر به منظور اثر گذاری بر چینش آرا می باشد. در این مطالعه به بررسی و برآورد سیکل های تجاری سیاسی با موضوع اثر انتخابات بر روی هزینه ای عمرانی شهرداریهای بیست شهر استان خوزستان با استفاده از الگوی ورپنل پرداخته شده است. بودجه شهرداریها و متغیر دامی انتخابات به عنوان متغیرهای مستقل و هزینه عمرانی شهرداریها متغیر وابسته این الگو می باشند. نتایج حاصل از برآورد الگو نشان می دهد که نمیتوان با قطعیت وجود سیکلهای تجاری سیاسی را  برای شهرداریها متصور بود.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Political Business Cycles In Municipalities : The case of Khouzestan State

نویسنده [English]

  • Alireza Eghbali
Assistant Professor of Economics Faculty Member of Payame Noor University
چکیده [English]

Abstract
Today, the study of various economic sectors, especially with the approach of business cycles, has expanded greatly. The economic behavior of central or state governments prior to the election is one of the topics that is being studied under the heading of "business political cycles." The study of the behavior of local governments or municipalities is one of the areas that began in the eighties. The purpose of these studies is to examine the behavior of municipalities before the city council elections in order to influence the composition of the votes. In this study, the study of commercial political cycles with regard to the effect of elections on the development costs of the twenty municipalities of Khuzestan province has been studied using the model of Varpenel. The municipal budget and the livelihoods of the elections as independent variables and municipal development costs are the dependent variable of this model. The results of the model estimation show that it is not possible to conclude that there are commercial political cycles for municipalities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key Words : Political Business Cycle
  • Var Panel
  • Khouzestan State
اصغرپور،حسین و نصرالهی،شهریار(1384)،انتخابات و ادوار تجاری سیاسی در اقتصاد ایران، مجموعه مقالات همایش اقتصاد و انتخابات، پژوهشکده اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس، خردادماه.
پورکاظمی،محمد حسین،باقر درویشی و محمد نبی شهیکی تاش.(1386)."سیکلهای تجاری سیاسی: مطالعه موردی کشور ایران"،فصلنامه بررسیهای اقتصادی،دوره ،شماره4 ،زمستان،ص160-137.
حاتمی، عباس.(1389).  " سیکل تجاری سیاسی: استدلال هایی سیاسی برای بی ثباتی های اقتصادی   " ، فصلنامه پژوهش سیاست نظری، شماره7، ص.173-143.
شاه آبادی ، ابوالفضل، محمد کاظم نظیری ونیما نیلفروشان.(1391). تاثیر چرخه های انتخاباتی بر رشد هزینه های بهداشت عمومی کشورهای منتخب در حال توسعه و توسعه یافته : 2010-1994 ، فصلنامه تحقیقات مدل سازی اقتصادی ، شماره 9، پائیز ، ص.115-93.
کمیجانی، اکبر ؛ ابراهیم گرجی و علیرضا اقبالی.(1393). " برآورد مدل جدیدی از سیکلهای تجاری سیاسی : مورد مطالعه ایران" ، فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی، موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی، شماره 71، تابستان، ص.34-1.
گرجی ، ابراهیم و علیرضا اقبالی.(1390). " بررسی یک اقتصاد رانتی با تاکید بر سیکل های تجاری سیاسی : یک تحلیل تئوریک " ، فصلنامه پژوهشنامه علوم سیاسی ، سال ششم، شماره3 ، ص154-137.
گرجی، ابراهیم و اقبالی، علیرضا(1386)، بررسی و برآورد سیکل های تجاری در اقتصاد ایران، پژوهشنامه اقتصادی، شماره33، صص97-71.
گرجی، ابراهیم و علیرضا اقبالی.(1394).سیکل های تجاری: مبانی و روشهای اندازه گیری ، ( در دست انتشار).
  مزینی، امیر حسین.(1385). " بررسی پدیده ادوار انتخاباتی در اقتصاد ایران: مطالعه موردی نرخ ارز- فصلنامه "پژوهشنامه بازرگانی"- شماره 39، ص.143-123
مهرگان، نادر، عزتی،مرتضی(1385)، تاثیر متغیرهای اقتصادی بر مشارکت مردم در انتخابات ایران، فصلنامه پژوهش های اقتصادی، سال ششم، شماره1، صص 64-51.
 
 Abrams, B and Butkiewicz, J (2010), The Political Business Cycle: Evidence from the Nixon Tapes, University of Delaware press, 27 pages.
Alesina, A., R. Perotti and Tavares (1998), "The Political Economy of Fiscal                
Adjustments," Brookings Papers on Economic Activity 1:1998.
 
Block, S. (2000), “Political Business Cycles, Democratization, and Economic Reform: the Caseof Africa,” working paper, Fletcher School, Tufts University.
Brender, A. and A. Drazen (2005), “Political Budget Cycles in New Versus Established,” NBER Working Paper 10539.
Drazen, A. and Eslava, M. (2010), " Electoral manipulation via voter-friendly
spending: Theory and evidence,Journal of Development Economics, 92(1); pp 39-52.
Khemani, S. (2004), Political cycles in a developing economy: effect of elections in the Indian States, Journal of Development Economics, 73(1); pp 125– 154.
Kneebone, R. andMcKenzie, K. (2001) “Electoral and Partisan Cycles in Fiscal Policy: an Examination of Canadian Provinces,” International Tax and Public Finance 8, 753-774.
Gonzalez, M.(2002), “Do Changes in Democracy Affect the Political Budget Cycle? Evidence from Mexico,” Review of Development Economics 6, 204-224.
Hibbs, Douglas A.Jr.(1977)..“Political Parties and Macroeconomic Policy”  American Political Science Review, vol. 71, December 1977, 1467-87.
Nordhaus, W.D. (1975), The political business cycle, Review of Economic
Studies,Vol. 42, No.2, pp 169–19.
Potrafke, N. (2010), The growth of public health expenditures in OECD countries: Do government ideology and electoral motives matter?, Journal of Health Economics, 29(6); pp 797–810.
Schuknecht, L. (1996), “Political Business Cycles in Developing Countries,” Kyklos 49,155-70.
Shi, M. and J. Svensson (2002a), “Conditional Political Budget Cycles,” CEPR
Discussion Paper #3352.