کلیدواژه‌ها = امنیت
تبیین نسبت موقعیت راهبردی هوایی و وزن ژئوپلیتیک (مطالعه موردی: ایران)

دوره 10، شماره 4، آذر 1399، صفحه 217-233

افشین متقی؛ محسن رحیمی؛ جواد شاپوری


تاثیر منطقه گرائی بر توسعه اقتصادی کشور(با تاکید بر استان کرمانشاه)

دوره 10، 3-1، شهریور 1399، صفحه 43-58

علی پورمیرزا؛ ریباز قربانی نژاد؛ اعظم یوسفی؛ رحیم سرور


تحلیل آمایشی شاخص های امنیت در مناطق مرزی (مطالعه موردی: منطقۀ مرزی رود ارس)

دوره 10، 3-1، شهریور 1399، صفحه 59-77

احمد پوراحمد؛ اکبر حمیدی؛ شاهین علیزاده


بررسی نقش تهدیدات درونی و بیرونی منطقه شمال غرب بر تدوین راهبردهای دفاعی با ماهیت جغرافیایی- سیاسی

دوره 10، 2-2، خرداد 1399، صفحه 1001-1015

معصوم سلیمی نازلو؛ پیروز مجتهد زاده؛ حیدر لطفی؛ محمد تقی رضویان


برآیند نقش ژئوپلیتیک جریانات فکری خاص خاورمیانه در امنیت منطقه ای

دوره 10، 2-2، خرداد 1399، صفحه 1051-1069

کیومرث یزدان پناه درو؛ رضا دولتی؛ سعید براهوئی


تحلیل و بررسی تهدیدات امنیت ملی در مناطق مرزی: مطالعه موردی استان کردستان

دوره 10، 1-1، اسفند 1398، صفحه 181-202

بهروز مرادی؛ حیدر لطفی؛ زین العابدین کرمی؛ فرزان کفاشان طوسی


مقایسه راهبردهای امنیتی ایران و امریکا برای امنیت سازی در خلیج‌فارس

دوره 9، شماره 4، آذر 1398، صفحه 39-66

سجاد عالیفرجا؛ حیدر لطفی؛ مجید ولی شریعت پناهی؛ علی اصغر اسمعیل پور روشن


چالش های امنیتی ایران و پاکستان در مقابله با پدیده تروریسم در دوره زمانی 2001 تا 2017

دوره 9، شماره 4، آذر 1398، صفحه 215-236

محمد محمودی بالاگفشه؛ علی بیژنی؛ محمد اخباری


بررسی ساختارهای قومی و امنیتی در منطقه شمال غرب ایران

دوره 9، شماره 3، شهریور 1398، صفحه 771-794

علی ایمان نژاد؛ حیدر لطفی؛ داود حسن آبادی


تحولات قومی در مرزهای ایران قبل و بعد از جنگ تحمیلی:ابعاد و راهکارها

دوره 8، شماره 3، شهریور 1397، صفحه 31-54

علی عادلی؛ سروش فتحی؛ نیر پیراهری


جایگاه رشیدالدین فضل الله در کارآمدی اندیشه‌های ایرانشهری

دوره 5، شماره 4، آذر 1394، صفحه 35-46

محمد عارف نیا؛ سید ابوالفضل رضوی؛ ناصر جدیدی