کلیدواژه‌ها = امنیت
4. تحولات قومی در مرزهای ایران قبل و بعد از جنگ تحمیلی:ابعاد و راهکارها

دوره 31، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 31-54

علی عادلی؛ سروش فتحی؛ نیر پیراهری


6. جایگاه رشیدالدین فضل الله در کارآمدی اندیشه‌های ایرانشهری

دوره 20، شماره 1، پاییز 1394، صفحه 35-46

محمد عارف نیا؛ سید ابوالفضل رضوی؛ ناصر جدیدی