نویسنده = کرامت اله زیاری
تعداد مقالات: 5
1. ارزیابی پایداری زیست محیطی گردشگری شهری (نمونه موردی: شهر رشت)

دوره 10، 2-1، بهار 1399، صفحه 185-194

حسین حاتمی نژاد؛ کرامت اله زیاری؛ احمد پوراحمد؛ طیبه قائمی راد


2. بررسی راهکارهای توسعه منطقه‌ای استان خراسان رضوی با رویکرد رقابت-پذیری منطقه‌ای

دوره 10، 2-2، بهار 1399، صفحه 823-839

کرامت اله زیاری؛ محمد اسکندری ثانی؛ فاطمه کهکی؛ سیروس رامش


3. ارزیابی و تحلیل ابعاد و مولفه های زیست پذیری شهرهای کوچک در راستای توسعه پایدار (نمونه موردی :بندر دیلم)

دوره 9، شماره 4، پاییز 1398، صفحه 569-586

کرامت اله زیاری؛ احمد حاتمی؛ سحر مصباحی؛ حسن عاشوری


4. واکاوی زیست پذیری در فضاهای شهری با رویکرد کالبدی (مطالعه موردی: شهر زنجان)

دوره 8، شماره 4، پاییز 1397، صفحه 23-40

محمد تقی حیدری؛ کرامت اله زیاری؛ ابوالفضل مشکینی؛ علیرضا انبارلو


5. تحلیل توان جغرافیای اکولوژیکی بر توسعه فیزیکی شهر رشت

دوره 6، شماره 3، تابستان 1395، صفحه 125-136

کرامت اله زیاری؛ طیبه قائمی‌راد