نویسنده = داود حسن آبادی
رقابت های ژئوپلیتیکی قدرت های منطقه ای و بین المللی در سواحل دریای عمان و اثر آن بر توسعه ایران

دوره 10، شماره 41، اسفند 1399، صفحه 631-651

امین سهرابی؛ حیدر لطفی؛ مجید ولی شریعت پناهی؛ داود حسن آبادی


تبیین مدل سازی و قابلیت تفرج شهرستان نمین (مطالعه موردی تفرجگاه فندقلو)

دوره 9، شماره 35، شهریور 1398، صفحه 389-403

رحمت ایمانی؛ داود حسن آبادی؛ رضا برنا