نویسنده = یوسفعلی زیاری
بررسی میزان جذب سالیانه کربن توسط محیط آب و خشکی در شهرستان بندرعباس و تحلیل پایداری شهر

دوره 12، شماره 46، فروردین 1401، صفحه 990-1002

10.22034/jgeoq.2023.308958.3351

معصومه شاهنوری؛ رخشاد حجازی؛ سید علی جوزی؛ سید محمد شبیری؛ یوسفعلی زیاری


رتبه بندی مولفه ها و شاخص های شهرهوشمند در منطقه 22 کلانشهر تهران

دوره 11، شماره 44، مهر 1400، صفحه 505-520

10.22034/jgeoq.2021.136739

زهرا مهدی زاده؛ حمیدرضا جودکی؛ یوسفعلی زیاری


نقش مدیریت شهری بر زیست‌پذیری شهر مطالعه موردی: شهر شهرکرد

دوره 9، شماره 35، شهریور 1398، صفحه 147-160

پژمان محمدی ده چشمه؛ یوسفعلی زیاری؛ علی توکلان