نویسنده = مهسا حاجی فتحعلی
نقش شهر آموزش محور در مدیریت مشارکتی

دوره 6، شماره 25، اسفند 1395، صفحه 53-68

حسین مجتبی زاده؛ مهسا حاجی فتحعلی؛ ماندانا حبیبی