نویسنده = مهرداد رمضانی پور
مجموعه راهبردهای پدافند غیرعامل متناسب با ساختارهای (جغرافیایی، اقتصادی و اجتماعی) در مناطق شهری (مطالعه موردی: شهر چابهار)

دوره 12، شماره 46، فروردین 1401، صفحه 627-643

10.22034/jgeoq.2022.146943

امید ستوده خواجه داد؛ کیا بزرگمهر؛ مهرداد رمضانی پور؛ دکتر لیلا ابراهیمی


تحلیل الگوها و راهکارهای توسعه صنعت گردشگری شهری (مطالعه موردی: منطقه 22 شهر تهران)

دوره 10، شماره 39، شهریور 1399، صفحه 283-296

ایرج عظیمی یوشانلویی؛ آمنه حق زاد؛ مهرداد رمضانی پور؛ کیا بزرگمهر