نویسنده = سیده صدیقه حسنی مهر
تبیین نقش گردشگری در توسعه پایدار روستایی (مطالعه موردی: دهستان چهارفریضه شهرستان بندرانزلی)

دوره 10، شماره 41، اسفند 1399، صفحه 275-288

محمدرضا کاظمی؛ رفعت شهماری؛ سیده صدیقه حسنی مهر؛ علیرضا پورشیخیان


تحلیل توسعه‌یافتگی روستاها با استفاده از مدل AHP (مورد مطالعه: دهستان پسیخان بخش مرکزی رشت)

دوره 10، شماره 41، اسفند 1399، صفحه 401-412

محسن قربانزاد کهنه سری؛ سیده صدیقه حسنی مهر؛ رفعت شهماری اردجانی؛ حسین اصغری


بررسی وضعیت مدیریت و برنامه ریزی ترافیک تالش و ارائه راهکارهای جهت روان سازی ترافیک

دوره 10، شماره 40، آذر 1399، صفحه 83-106

بهزاد درستکار ناوانی؛ حسین اصغری؛ علیرضا پورشیخیان؛ سیده صدیقه حسنی مهر؛ شهرام امیرانتخابی