نویسنده = محمد ابراهیم شمس ناتری
آلودگی محیط زیست توسط اشخاص حقوقی و مسئولیت کیفری آن ها نسبت به جنایات ناشی از آن

دوره 12، شماره 47، تیر 1401، صفحه 835-853

10.22034/jgeoq.2022.354624.3807

امیر رضا دانا؛ محمود قیوم زاده؛ محمد ابراهیم شمس ناتری


مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی حقوق عمومی نسبت به جرایم زیست محیطی

دوره 11، شماره 43، مرداد 1400، صفحه 778-794

امیر رضا دانا؛ محمود قیوم زاده؛ محمد ابراهیم شمس ناتری