کلیدواژه‌ها = خشکسالی
تحلیل فضایی روند خشکسالی و محاسبه میزان بارش قابل اعتماد در استان

دوره 11، شماره 45، دی 1400، صفحه 97-109

10.22034/jgeoq.2021.132406

ماندانا امانی؛ رضا برنا؛ منیژه ظهوریان


تحلیل سینوپتیکی وقایع گردوغبار و ارتباط آن با خشکسالی در استان های قزوین و البرز

دوره 8، شماره 30، خرداد 1397، صفحه 59-68

ناهید علی پور؛ طیبه مصباح زاده؛ حسن احمدی؛ آرش ملکیان؛ محمد جعفری