کلیدواژه‌ها = تحلیل محتوا
ارائه مدل اقناعی تبلیغات در رسانه‌های اجتماعی با رویکرد کاربردی در صنعت گردشگری

دوره 11، شماره 42، خرداد 1400، صفحه 828-850

علی غیاثیان؛ عطاءا... ابطحی؛ ندا سلیمانی؛ محسن عامری شهرابی