کلیدواژه‌ها = فضای مجازی
بررسی پیامدهای فضای مجازی در حوزه خانواده در ایران در راستای برنامه ریزی منطقه ای

دوره 13، شماره 52، آذر 1402، صفحه 129-146

10.22034/jgeoq.2024.235884.2567

حمیدرضا صدری؛ ماشااله حیدرپور؛ محمدحسن الهی منش


ارزیابی ادراک معنای مکان در عصراطلاعات (مطالعه موردی فضای شهری سنتی و مدرن شهر اصفهان)

دوره 9، شماره 37، اسفند 1398، صفحه 801-812

نرگس نونژاد؛ الهام ناظمی ناظمی؛ حمید صابری


نقش فضای مجازی در تحولات صنعت گردشگری (مطالعه موردی گردشگری فرهنگی و تاریخی)

دوره 8، شماره 32، آذر 1397، صفحه 159-180

مهرداد متانی؛ فاطمه اکبریان؛ سیده نسرین تقی زاده شیاده