کلیدواژه‌ها = دولت
مسئولیت مدنی دولت در قبال جبران خسارت بزه دیدگان جرائم خشونت آمیز در حقوق ایران و اسناد بین المللی و تبیین ابعاد ژئوپلیتیکی آن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 اسفند 1401

10.22034/jgeoq.2023.382956.4005

عباد شاهمرادی؛ مهدی ذوالفقاری؛ احمدرضا بهنیافر