کلیدواژه‌ها = کالبد
مقایسه تطبیقی کالبد خانه ها معاصر تبریز با رویکرد فرهنگگرا

دوره 12، شماره 47، تیر 1401، صفحه 43-61

10.22034/jgeoq.2022.133272

شفیقه علی اصل ممقانی؛ حمیدرضا صارمی؛ محمدرضا بمانیان


تبیین پیامدهای کالبدی تغییرات کاربری اراضی کشاورزی در روستاهای بخش خمام شهرستان رشت در دو دهه اخیر

دوره 8، شماره 33، اسفند 1397، صفحه 333-346

گلناز هاشم نیا؛ تیمور آمار حاجی شیرکیا؛ نصراله مولایی هشجین؛ محمد باسط قرشی مینا آباد‏‏