کلیدواژه‌ها = ثبات سیاسی
بنیان های ژئوپلتیک بی ثباتی سیاسی کشور عراق

دوره 9، شماره 36، آذر 1398، صفحه 779-793

حسن عبدالملکی؛ محسن عابدینی؛ سعید بیات دان