کلیدواژه‌ها = بحران
تبیین ژئواکونومیکی و ژئوکالچری بحران های ژئوپلیتیکی منطقه خاورمیانه

دوره 9، شماره 36، آذر 1398، صفحه 421-443

احمد فتحی؛ حیدر لطفی؛ عزت اله عزتی؛ مجید ولی شریعت پناهی


نقش متغیرهای جغرافیایی در بحران های ژئوپلیتیکی ایران

دوره 9، شماره 36، آذر 1398، صفحه 875-897

غلامرضا عاشوری؛ داود حسن آبادی؛ حیدر لطفی؛ عزت اله عزتی


بحران مهاجرت و همگرایی اروپا

دوره 8، شماره 31، شهریور 1397، صفحه 269-287

علی صباغیان؛ علی کرمی