کلیدواژه‌ها = بحران
بررسی و تحلیل و تبیین بحران های داخلی و خارجی در دولت اقلیم کردستان عراق

دوره 13، شماره 51، تیر 1402، صفحه 475-491

10.22034/jgeoq.2023.197799.2083

هنگامه نصرالدین پورگویا؛ علیرضا رضایی؛ عباس صالحی


تبیین ژئواکونومیکی و ژئوکالچری بحران های ژئوپلیتیکی منطقه خاورمیانه

دوره 9، شماره 36، آذر 1398، صفحه 421-443

احمد فتحی؛ حیدر لطفی؛ عزت اله عزتی؛ مجید ولی شریعت پناهی


نقش متغیرهای جغرافیایی در بحران های ژئوپلیتیکی ایران

دوره 9، شماره 36، آذر 1398، صفحه 875-897

غلامرضا عاشوری؛ داود حسن آبادی؛ حیدر لطفی؛ عزت اله عزتی


بحران مهاجرت و همگرایی اروپا

دوره 8، شماره 31، شهریور 1397، صفحه 269-287

علی صباغیان؛ علی کرمی