کلیدواژه‌ها = شهر بم
برساخت‌های فردی و اجتماعی زنان زلزله زده شهر بم از آسیب‌های اجتماعی

دوره 12، شماره 47، تیر 1401، صفحه 1087-1105

10.22034/jgeoq.2023.339855.3676

فاطمه یزدی‌زاده باغینی؛ نیر پیراهری؛ علی‌رضا صنعت‌خواه


تبیین رابطه بین شاخص‌ های تاب آوری اجتماعی و زیست‌ پذیری شهر بم

دوره 12، شماره 46، فروردین 1401، صفحه 958-970

10.22034/jgeoq.2023.313645.3391

شیوا حیدرزاده؛ افسون مهدوی؛ ناصر بنیادی؛ عشرت کریمی افشار