طراحی و تبیین الگوی بازاریابی کسب وکارهای خانگی محور روستایی با رویکرد نظریه پردازی داده بنیاد: مورد مطالعه صنایع دستی

نوع مقاله : مقاله های برگرفته از رساله و پایان نامه

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت، واحد علی آباد کتول، دانشگاه آزاد اسلامی، علی آباد کتول، ایران

2 دانشیار، گروه مدیریت، دانشگاه الزهرا ، تهران‏، ایران

3 دانشیار،‌ گروه حسابداری و مالی، واحد علی‌آباد‌کتول، دانشگاه آزاد اسلامی، علی‌آباد‌کتول، ایران.

4 استادیار گروه مدیریت، واحد علی آباد کتول، دانشگاه آزاد اسلامی، علی آباد کتول، ایران

چکیده

مروری دقیق بر یافته های پژوهش های پیشین در مورد کسب وکارهای خانگی همواره این سوال اساسی را مطرح می کند که کسب وکارهای خانگی محور از چه الگو یا شیوه هایی به منظور سازماندهی و توسعه فرایند بازاریابی خود بهره می گیرند؟ از اینرو هدف اصلی این تحقیق طراحی الگوی بازاریابی کسب وکارهای خانگی است که در آن ضمن مشارکت نظری و توسعه مرزهای دانش بازاریابی در مشاغل خانگی و همچنین مشارکت عملی و الگوشناسی فعالیتهای بازاریابی فعالان این قبیل کسب وکارها با بهره گیری از رویکرد کیفی، با کنکاشی نوپردازانه و ایجاد همگرایی مؤثر بین دو حوزه بازاریابی و کارآفرینی به تبیین چگونگی و چیستی فرایند بازاریابی و اجزای سازنده آن در کسب وکارهای خانگی بخش صنایع دستی پرداخته خواهد شد. نتایج بررسی نشان داد که بر اساس مدل پارادایمی داده بنیاد، بازاریابی کسب وکارهای خانگی به عنوان مقوله محوری بر پایه شرایط علی فرد کارآفرین، ایجاد مزیت رقابتی، توسعه نوآوری، مدیریت منابع، بهبود فرایند کاری، تمرکز بر منابع فرصت و بهره گیری از رویکردهای علمی و استراتژیک؛ راهبردها و اقدامات مبتنی برمدیریت کسب وکار، ارتباطات، مشتری، اصلاحات رفتاری و آموزش؛ شرایط زمینه ای با رویکردهای شناختی، هنجاری و تنظیمی؛ شرایط مداخله گر درونی، بیرونی، عملکردی و ساختاری؛ و با پیامدها و نتایج فردی، سازمانی و فرهنگی- اجتماعی ساختاردهی شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing a Marketing Model in Home Entrepreneur Businesses Based on Foundation Data Theorization: A Case Study

نویسندگان [English]

  • Sadegh Valinejad 1
  • Ebrahim Abasi 2
  • Parviz Saeidi 3
  • Mahmoud Reza Mostaghimi 4
1 Ph.D. student, Department of Management, branch Aliabad katol, Islamic Azad University, Aliabad katol, Iran
2 Associate Professor, Department of Management, Al-Zahra University, Tehran, Iran
3 Associate of professor, Department of Accounting and Finance, Aliabad Katoul branch, Islamic Azad University, Aliabad Katoul, Iran
4 Assistant Professor, Department of Management, Aliabad Katoul Branch, Islamic Azad University, Aliabad Katoul, Iran
چکیده [English]

A closer look at the findings of previous home business research always raises the fundamental question of what pattern or methods do home-based businesses use to organize and develop their marketing process? Therefore, the main purpose of this research is to design a marketing model for home businesses in which, while theoretically participating and developing the boundaries of marketing knowledge in home businesses, as well as practical participation and modeling of marketing activities of such businesses using a qualitative approach, with innovative research. And creating an effective convergence between the two fields of marketing and entrepreneurship will explain how and what is the marketing process and its components in home businesses in the handicraft sector. The results showed that based on the data paradigm model of the foundation, home business marketing as a central category based on the conditions of the entrepreneur, creating competitive advantage, developing innovation, resource management, improving the work process, focusing on opportunity resources and taking advantage of approaches Scientific and strategic; Strategies and actions based on business management, communications, customer, behavioral reform and training; Underlying conditions with cognitive, normative and regulatory approaches; Internal, external, functional and structural intervention conditions; And is structured with individual, organizational, and socio-cultural consequences.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Marketing model
  • home businesses
  • quality approach
  • handicrafts
احمدپور داریانی، محمود؛ مقیمی، سید محمد (1385). مبانی کارآفرینی، چاپ چهارم، تهران: نشر فراندش
الوانی، سید مهدی (1388). سرنوشت کار در آینده، مدیرت عمومی. چاپ سی و ششم، تهران، نشر نی.
طغرایی، محمدتقی؛ رضوانی، مهران و مبارکی، محمد حسن (1395). طراحی الگوی بازاریابی کارآفرینانه در کسب وکارهای فرهنگی هنری، ‏ توسعه کارآفرینی، (3)9، 491-473.
هچ، ماری جو (1385). تئوری سازمان، ترجمه حسن دانایی فرد، تهران، نشر افکار.
Clark, C. & Dougla, J. (2014). Micro-Enterprise growth: Lessons from home-based business in New Zeland, small enterprise research, 82-98.
Edwards, S. (2010). Home-Based Business for Dummies, Wiley Publishing, Inc.
Edwards, S. & Economy, P. (2006). Home-Based Business for Dummies, Wiley Publishing, Inc.
Gilmore, A., & Carson, D., & Odwyer, B. (2009). Innovative marketing in SMEs, European Journal of Marketing, 43, pp.42-61
Horgan, M. (2011), Policy, Regulations and Approaches to Home based, The Review of Economoics and Statistics, 162(46), 117-120.
Huang, K.P. & Wang, K.Y. (2011). The moderating effect of social capital and environmental dynamism on the link between entrepreneurial orientation and resource acquisition. The Journal of Quality and quantit, 3: 1617-1628.
Mottner, S., & Ford, B. (2015). Measuring nonprofit marketing strategy performance: the case of museum stores, Journal of Business Research, 58: 829– 840.
Musket, G., & Mike, W. (2005). Home-Based Business: An Economic Development Alternative, Oklahoma Cooperative Extension Sheets, from http://osufacts.okstate.edu
Rosnafisah. S., & Salvia, S., & Sheriff, M., Mohd & Sharifuddin, A. (2009). The ebusiness potential for home-based businesses in Malaysia: A qualitative study.International Journal of Cyber Society and Education, 2(1): 21-36.
Stokes, D. (2010). Entrepreneurship and marketing education: time for the road less travelled? International Journal of Entrepreneurship and Innovation Management, 11(1), pp.95-108.
Tipple, G. (2006). Employment and work conditions in home based enterprises in four developing countries: do they constitute ‘decent work’?” Work, employment and society. Volume 20(1): 167–182.
Walker, E., & Webster, B. (2004). Gender issues in home-based businesses. Women in Management Review, 19: 404- 412.