مسئولیت مدنی متصدی حمل و نقل ریلی کالای محترقه و خطرناک در حقوق ایران و اسناد بین المللی

نوع مقاله : مقاله های برگرفته از رساله و پایان نامه

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی ، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی ، قم ،ایران

2 استادیار حقوق خصوصی، عضو هیات علمی دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

3 استادیار حقوق خصوصی، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم، قم، ایران

چکیده

مسئولیت مدنی ناشی از حمل و نقل وجغرافیای وقوع آن از مهم‌ترین موضوعاتی است که با توجه به تغییرات نوین در چگونگی و وسایل آن ، مورد توجه قوانین داخلی کشورها و اسناد بین‌المللی قرار گرفته است. رژیم مسئولیت مدنی ناشی از حمل و نقل نیز با توجه به شرایط اقتصادی و جغرافیایی کشورها و پایبندی به اسناد بین‌المللی متفاوت از هم می باشند.در سیستم حقوقی برخی از کشورها مسئولیت مبتنی بر تقصیر است ودر برخی دیگراز نظام های حقوقی، مسئولیت مطلق در مسئولیت‌های قراردادی به ویژه در عرصه حمل و نقل کالاهای خطرناک یا پیش‌فرض مسئولیت در سوانح و خدمات بیمه‌ای نیز مورد توجه قرار گرفته است. پژوهش حاضر به روش توصیفی تحلیلی به مسئولیت مدنی ناشی از حمل این کالاهادر حقوق ایران واسناد بین المللی پردا خته است .در حقوق ایران در خصوص حمل این کالاها ،قوانین جامعی وجود ندارد لذا برای تعیین شرایط حمل و میزان مسئولیت متصدی باید به قوانین داخلی چون آیین نامه ی حمل کالاو مسافر با راه آهن ، قانون تجارت ، قانون مدنی ، قانون مسئولیت مدنی، قانون اصلاح قانون بیمه اجباری وسیله نقلیه موتوری در مقابل اشخاص ثالث و کنوانسیون های بین المللی با عنوان کنوانسیون RID,SMGS(ضمیه Cکنوانسیون کوتیف) که ایران به آن پیوسته استناد نمود .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Civil liability for the Curator of railway transport of incendiary and dangerous goods in Iranian law and international document

نویسندگان [English]

 • Sara taheri 1
 • Sayyed Hassan Hosseini Moghaddam 2
 • ebrahim delshad 3
1 PhD Student in Private Law, Qom Branch, Islamic Azad University, Qom, Iran
2 Assistant Professor of Private Law, Faculty Member of Mazandaran University, Babolsar, Iran
3 Assistant Professor of Private Law, Faculty Member of Islamic Azad University, Qom Branch, Qom, Iran
چکیده [English]

Civil liability arising from transportation and the geography of its occurrence is one of the most important issues that has been considered by domestic laws and international documents due to recent changes in how and by what means. Transport liability regime also varies according to the economic and geographical conditions of countries and adherence to international documents. In the legal system of some countries, liability is based on fault and in others, legal systems, liability. Absolute liability in contractual liabilities, especially in the field of transport of dangerous goods or presumption of liability in accidents and insurance services has also been considered. The present study is a descriptive-analytical method on civil liability resulting from the transportation of these goods in Iranian law and international documents. In Iranian law, there are no comprehensive rules regarding the transportation of these goods. Regulations for the Carriage of Goods and Passengers by Rail, Commercial Code, Civil Code, Civil Liability Law, Amending the Law on Compulsory Motor Vehicle Insurance against Third Parties and International Conventions entitled RID Convention, SMGS (Appendix C of the Cotif Convention) which Iran He constantly cited it.

More about this source text

Source text required for additional translation information

Send feedback

Side panels

کلیدواژه‌ها [English]

 • Civil liability
 • transportation
 • dangerous goods
 • incendiary goods
 • geography of occurrence
 1. اعلایی فرد، محمد علی (1387). حقوق دریایی، انتشارات نخل دانش، چاپ اول.
 2. پیران، حمیدرضا، سعیده زرآبادی، زهرا سادات، زیاری، یوسفعلی، ماجدی، حمید. (1398). تبیین شاخص های حمل و نقل پایدار شهری با بهره‌گیری از معادلات ساختاری (مورد پژوهی: خطوط 1 و 2 متروی تهران). فصلنامه جغرافیا (برنامه ریزی منطقه ای), 9(2), 521-538.
 3. جعفری لنگرودی(1381). محمد جعفر، مبسوط در ترمینولوژی حقوقی، جلد چهارم، تهران: گنج دانش، چاپ اول،
 4. حسن تبار، مهدی (1392). مسئولیت مدنی ناشی از کالای آسیب رسان در نظام حقوقی ایران و کامن­لا، پایان­نامه­ی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز،
 5. السان، مصطفی(1378). «تعهد به ایمنی متصدی در قراردادهای حمل کالای خطرناک»، پژوهشنامه حمل و نقل، سال پنجم، شماره سوم،
 6. صفایی، سید حسین، رحیمی، حبیب الله، (1390). مسئولیت مدنی(الزامات خارج از قرارداد)، انتشارات سمت، چاپ دوم،
 7. عمید، حسن، (1362). فرهنگ فارسی عمید، تهران: انتشارات امیر کبیر انتشارات امیر کبیر، چاپ هجدهم،
 8. کاتبی، حسینقلی، (1353). حقوق تجارت، انتشارات مصور، چاپ چهارم،
 9. کاتوزیان، ناصر، (1384). حقوق (اموال و مالکیت)، تهران: نشر میزان،
 10. کاتوزیان، ناصر، (1386). الزام­های خارج از قرارداد (ضمان قهری)، جلد اول، تهران: انتشارات دانشگاه تهران،
 11. لویس معلوف(1364). المنجد، نشر آرمان، چاپ دوم،
 12. معینیان، علیرضا، لطفی، حیدر، رحیمی، محمد مهدی، جورابلو، کامران(1399)،  مبانی گردشگری در حقوق بین‌الملل؛ مطالعه موردی حق برخورداری از محیط زیست سالم. فصلنامه جغرافیا (برنامه ریزی منطقه ای), 10(2-2), 941-964.
 13. یزدانیان، علیرضا و باطنی، فرناز(1395). مسئولیت ناشی از حمل و نقل پسماند خطرناک در کنوانسیون بازل 1989 و پروتکل الحاقی1999 »، مجله مطالعات حقوقی دانشگاه شیراز، شماره اول،
 14. ADR[European Agreement Concerning the International Carriage of  Dangerous Goods by Road],2003
 15. Berlingieri, Francesco (2009).Comparative Analysis of the Hague- visby, Hamburg and Rotterdam Rules
 16. Carr, Indira(2009). Intternational Trade Law, Routledge-Cavendish, 4th ed.
 17. Convention  Concerning International Carriage by rail  of 9 may (1980).
 18. Convention Concerning International Goods Traffic by Rail Way(1951).1 November (SMGS).
 19. Fleming,John G, (1992).The Law of Torts, Sydney: Law book Company limited, 8th ed.
 20. Hague/Hague Visby  Convention(1928/1968).
 21. Hamburg Rules.(1978).
 22. Hill,D.J and Messent,A.D(1984).CMR: Contracts for the International Carriage Of Goods by Roud, London:LIoyds of London
 23. Julian Cook et al, (2014) Voyage Chapters, CPR Press,
 24. Rodemann, Hendrik, Templar, Simon(2014). The enablers and inhibitors of intermodal rail freight between Asia and Europe. Journal of Rail Transport Planning & Management.
 25. Rotterdam Rules,2009
 26. Thana, Elson,Shippers (2010).Obligations and Liabilities under Rotterdam Rules, MasterThesis, Supervised by Abhinayan Basu Bal, University of Lund,
 27. Wilson, John Furness(2010). carriage of goods by sea, London: Pearson, (7th  ed).