نقش سیاست خارجی بر روند جذب گردشگر در چشم‌انداز 1404

نوع مقاله : مقاله های برگرفته از رساله و پایان نامه

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جغرافیای سیاسی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 استادیار ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ،گروه جغرافیا، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی، تهران،

3 استادیار جغرافیای سیاسی، گروه جغرافیا، دانشگاه امام علی ع، تهران، ایران.

چکیده

این تحقیق با هدف نقش سیاست خارجی بر روند جذب گردشگر در چشم انداز 1404 انجام پذیرفته است. با توجه به اهمیت جذب گردشگران در کشور و شناخت عوامل موثر بر آن در راستای سند 1404 به منظور دستیابی به توسعه گردشگری پایدار و کسب رتبه های برتر گردشگری بررسی سیاست های دولت بویژه در حوزه خارجی دارای ضرورت فراوانی است که در این تحقیق مورد بحث و بررسی علمی قرار گرفته است. این تحقیق به روش کیفی انجام شده و اطلاعات مورد نیاز با استفاده از مصاحبه‌های متمرکز با صاحبنظران و بهره گیری از اسناد و مدارک معتبر گردآوری گردیده و با بهره گیری از روش توصیفی – تحلیلی نسبت به تجزیه و تحلیل اطلاعات اقدام شده است. در نتیجه نهایی تحقیق میتوان گفت که بر اساس نظر صاحبنظران همسویی سیاست خارجی کشر با روند جذب گردشگران در حد متوسط رو به پایینی بوده و سیاست خارجی صحیح و درست دولت در قبال سایر کشورها تاثیر زیادی بر روند جذب گردشگران فرهنگی، تاریخی، دینی و سلامت دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The role of foreign policy on the process of attracting tourists in the perspective of 1404

نویسندگان [English]

  • Abbas Imani 1
  • Ali bijani 2
  • reza tajfar 3
1 PhD Student of Political Geography, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Assistant Professor of Geography, Department of Geography, Islamic Azad University, Central Tehran Branch, Tehran, Iran
3 Assistant Professor of Political Geography, Department of Geography, Imam Ali University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

This research has been conducted with the aim of the role of foreign policy on the process of attracting tourists in the perspective of 1404. Considering the importance of attracting tourists in the country and recognizing the factors affecting it in line with the 1404 document in order to achieve sustainable tourism development and obtain top tourism rankings, the study of government policies, especially in the foreign field, is very necessary in this study. Has undergone a scientific review. This research has been done by qualitative method and the required information has been collected by using focused interviews with experts and using valid documents and has been analyzed by using descriptive-analytical method. As a final result of the research, it can be said that according to experts, the foreign policy of the country is in the middle of the process of attracting tourists is moderate and the correct foreign policy of the government towards other countries has a great impact on the process of attracting cultural, historical, religious and health tourists. has it.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tourist
  • Foreign Policy
  • Health Tourism
  • Religious Tourism
  • Perspective 1404
- الوانی، سید مهدی، پیروزبخت، معصومه(1385)، فرایند مدیریت جهانگردی، دفتر پژوهش های فرهنگی، تهران.
- الوانی، سید مهدی، دهشتی، زهره (1373)، اصول و مبانی جهانگردی، مطالعات ایرانگردی وجهانگردی، تهران.
- اندی درام، آلن مور (1388)، مقدمه ای بر برنامه ریزی و مدیریت اکوتوریسم، ترجمه محسن رنجبر، انتشارات آییژ.
- ای.دی. دواس (1381)، پیمایش در تحقیقات اجتماعی، ترجمه هوشنگ نایبی، نشر نی.
- پوررستمی، مجتبی (1384)، ساماندهی صنعت توریسم در شهرهای متوسط، نمونه موردی تنکابن، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تبریز.
- پیترمیسون(1387)، گردشگری اثرات، برنامه ریزی و مدیریت، ترجمه روزبه میرزایی و پونه ترابیان، انتشارات ترمه، تهران.
 
- چاک. وای.گی(1385)، جهانگردی در چشم انداز جامع، ترجمه علی پارساییان و سید محمد اعرابی، دفتر پژوهش های فرهنگی، تهران.
- حافظ نیا ، محمدرضا ، (1387) مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم انسانی، انتشارات سمت، تهران.
- حیدری چیانه ، رحیم (1383)، ارزیابی برنامه ریزی صنعت توریسم درایران، پایان نامه دکتری ، دانشگاه تبریز.
- حیدری چیانه، رحیم (1387)، مبانی برنامه ریزی صنعت گردشگری، انتشارات سمت، تهران.
- خاکساری، علی (1382)، نقش برنامه ریزی در توسعه گردشگری پایدار، سمینار بررسی سیاستها و برنامه های توسعه جهانگردی در جمهوری اسلامی ایران، سازمان ایرانگردی و جهانگردی.
- درام، اندی و آلن مور(1388)، مقدمه ای بر برنامه ریزی و مدیریت اکوتوریسم، ترجمه محسن رنجبر، انتشارات آییژ، تهران.
- دهستانی، بهبود (1383)، برنامه ریزی کالبدی گردشگری(مطالعه موردی: شهرستان آستارا)، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس.
- سجادی، سید محمدتقی(1384)، تاریخ و جغرافیای تاریخی رامسر، انتشارات معین، تهران.
- طیبی، سیدکمیل، بابکی، روح اله، جباری، امیر (1386)، بررسی رابطه ی توسعه ی گردشگری و رشد اقتصادی در ایران(1338-1383)، پژوهشنامه علوم انسانی و اجتماعی ویژه اقتصاد، سال هفتم، شماره بیست و ششم، پاییز 86، صص 65-87.
- عبدالملکی، علیرضا (1378) ، بررسی عوامل و جاذبه های گردشگری شهر همدان و نقش آن در تحولات این شهر، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تریت معلم تهران.
- معصومی، مسعود (1385)، ماهیت گردشگری، انتشارات پیک کوثر، تهران.
- موحد، علی (1382)، بررسی و تحلیل الگوی فضایی توریسم شهری، مطالعه موردی: شهر اصفهان، پایان نامه دکتری دانشگاه تربیت مدرس.
- مهدوی، داوود (1382)، نقش توریسم در توسعه نواحی روستایی پیرامون شهرها و ارائه مدل استراتژیک(نمونه موردی:دهستان لواسان کوچک)، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس.
- نسترن، مهین، ابوالحسنی، فرحناز، ایزدی، ملیحه(1389)، کاربرد تکنیک تاپسیس در تحلیل و اولویت بندی توسعه پایدار مناطق شهری، مجله جغرافیا و برنامه ریزی محیطی ، سال 21، شماره پیاپی 38  ، صص 83-100.
-Beladi, H; Chi-Chur Chao, Bharat R. Hazari, Jean-Pierre Laffargue, (2009), Tourism and the environment, Resource and Energy Economics 31 (2009) 39–49,www.elsevier.com.
- Burton, R (2000)  Rural Geography, Longman. Edinburg.
- Bussaba sitikarn (2002)Tourism impacts: Key concerns for Sustainability Achivement. School of Management, Mae Fah Luang university.bussaba@mfu.ac.th.
- Cevat,  T (2001) Challenge of sustainable tourism development in the developing world: the case of Turkey,Tourism Management 22 (2001) 289-303, Received 4 April 1999; accepted 6 June 2000.
- Craig-Smith and Stephen, J. (2005) Global warming and tourism in Oceania,in Cooper and Hall, Oceania,a Tourism Handbook, Channel View Publications,Clevedon,England.
-Goodwin, H (1995)"Tourism and the environment", Biologist(London) 1995 Vol.42 No. 3 pp. 129-133, ISSN 0006-3347.
- Holden, A (2001) Environment and Tourism, Routledge, London and New York.
- Xiong Y, Guang Z-Ming , Chen Gui-Qiu , Tang Lin , Wang Ke-Lin , Huang Dao-You (2007)  Combining AHP with GIS in synthetic evaluation of eco-environment quality A case study of Hunan Province, China, ECOLOGICAL MOELING 209(2007)97-109, www.sciencedirect.com.
-Xuling L; Zhaoping Y; Feng DI and Xuegang, C (2009) Evaluation on     TourismEcological Security in Nature Heritage Sites —Case of Kanas Nature Reserve of Xinjiang, China. Chin. Geogra. Sci. 2009 19(3) 265–273 DOI: 10.1007/s11769-009-0265-z www.springerlink.com.
- Zhang,  H (2000) The Sustainable Development of Tourism in Lijiang- Science & Technology; zhanghong136@hotmail.com.
- ZHUNG Y, PENC H (2002) Study on function of components of dynamic system of tourism development in developed region (a case study of foshan in Guangdong province). Chinese Geografical science.Vol: 12, No 3, pp226-232.Science press, Beijing, China.