نقش رودخانه ماسوله رودخان در توسعه و برنامه ریزی شهر ماکلوان

نوع مقاله : مقاله علمی -پژوهشی کاربردی

نویسنده

دانشیار گروه جغرافیا، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران

چکیده

 شهر ماکلوان در استان گیلان در خرداد ماه سال ۱۳۹۱ از تجمیع ۲ روستای ماکلوان پایین و ماکلوان بالا مرکز بخش سردار جنگل شهرستان فومن به عنوان شهر ماکلوان به تقسیمات کشوری افزوده شد که به نظر می رسدبه نظر ساز و کار تبدیل نقاط روستایی به شهرها آن جنان منعطف به منافع ملی، زیست محیطی و برنامه ریزی منطقه نیست. گسترش شهر در چند مرحله شکل گرفته است و باتوجه به رشد جمعیت، توسعه فیزیکی آن به صورت افقی ودر جهت شرقی –غربی و در امتداد جاده فومن ماسوله و رودخانه ماسوله رودخان است. گسترش مداوم ساخت و سازهای شهری در حریم رودخانه سبب از بین رفتن مزارع کشاورزی و باغ‌های اطراف شهر شده است با توجه به تغییراتی که در ساختارکالبدی و سازماندهی شهرماکلوان به وجود آمده است و خواهد آمد، این شهر را در مقابل سوانح بویژه سیلاب آسیب پذیرتر کرده است. این امر به علت جمعیت روبه رشدشهر وگسترش بی رویه شهری و توسعه فیزیکی آن بر روی مناطق پر خطر بوده که ثبات آنها را برهم زده است. جهت توسعه آتی شهر و جلوگیری از تخریب شدید زیست محیطی منطقه و پیامدهای اقتصادی و اجتماعی آن برنامه ریزی و ارزیابی رودخانه شهر صورت گیرد تحقیق حاضر با علم به اهمیت موضوع و با هدف بررسی نقش رودخانه ماسوله رودخان در توسعه شهر ماکلوان با روش توصیفی تحلیلی و با کمک روش swot تدوین شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Role Masooleh roodkhan in the development of Maklavan city

نویسنده [English]

  • saeid kamyabi
Department of Geography, college of human science ,Semnan Branch, Islamic Azad University, Semnan , Iran
چکیده [English]

Abstract
This article aims to provide supporting material for more senior undergraduates who are looking for basic explanations to aid in the understanding of advanced texts and journal articles. Since fluvial geomorphology is a rapidly expanding, multi-disciplinary area, the book will also be of interest to those who require a broad overview of the subject, such as ecologists, geologists and engineers.The path to the development of science-based environmental studies and scientific understanding of the environment, due to the potential, the environmental assessment and a comprehensive and rational use of the land is. this study intends to also express the natural characteristics of the study area and access to the conditions and characteristics, to determine the degree of importance of these factors and characteristics of the development process and ultimately determine the appropriate future development using multi criteria evaluation of pay. given that the main objective of this study was to analyze the environment in maklavan for sustainable development, studies and efforts of the appropriate highway of the road was known as the first priority

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: environmental capacity
  • sustainable urban
  • reginol planning
  • Maklavan
افراخته، حسن (1393) تشدید مخاطرات محیطی روستای ماکلوان به دلیل ارتقای موقعیت سیاسی آن. نشریه‌ی تحلیل فضایی مخاطرات محیطی، 2.:15-28
الیانی، سکینه (1395). ارزیابی توان اکولوژیکی ماکلوان، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه پیام نور، ساری
بزرگ زاده، مصطفی و بهبهانی، محمد طاهر، ) (1375) سیلابهای شهری، مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری ایران
ثروتی محمد رضا، خضری، سعید، رحمانی، (1388). توفیق، بررسی تنگناهای طبیعی توسعه فیزیکی شهر سنندج، پژوهش‌های جغرافیای طبیعی، 12:، 22-14
رو چارلتون (1394). مبانی ژئومورفولوژی رودخانه، ترجمه کامیابی، سعید و اکبری مهناز، انتشارات دانشگاه ازاد اسلامی، چاپ اول
ریچاردسون، سیونرناکازاکی-، محمود، استیونز- اثرات جاده سازی در حریم رودخانه‌ها، (1376) ترجمه عبدالحسین صلواتی دزفولی، محسن محسنی ساروی- انتشارات دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
زمردیان، محمدجعفر (1378). کاربرد جغرافیای طبیعی در برنامه ریزی شهری و روستایی، انتشارات دانشگاه پیام نور، ص 8
دیوسالار، اسدا..، شکری فیروزجاه، پری و فردوسی، سجاد (1390) تحلیل مقایسه‌ای باز زنده سازی فضاهای شهری ایران و تجارب جهانی موفق در حوزه مسیل‌ها و رودخانه‌های شهری،پژوهش های بوم شناسی شهری سال دوم پاییز و زمستان 1390 شماره 2 (پیاپی 4
پورجعفر، محمدرضا؛ منتظرالحجه، مهدی؛ رنجبر، احسان؛ کبیری، رضا 1391، ارزیابی توان اکولوژیکی به منظور تعیین عرصه­های مناسب توسعه در محدوده­ی شهر جدید سهند، جغرافیا و توسعه 28:45-53
عزیزیان، محمد صادق، نقدی، فریده، ملأ زاده، مهدی،1393 ارزیابی توان اکولوژیک حاشه شهر تبریز به منظور توسعه پایدار شهری با رویکر د MCE، مجله پژوهش و برنامه ریزی شهری، 34:25=42
رجائی، عبدالحمید.، 1373، ژئومرفولوژی کاربردی در آمایش سرزمین و مدیریت محیط، تهران، نشرقومس
رجائی، عبدالحمید.، 1373، کاربرد ژئومرفولوژی در آمایش سرزمین و مدیریت محیط، تهران، نشرقومس
ضیایی، حجت ا...،1384، اصول مهندسی آبخیزداری، انتشارات آستان قدس رضوی
ضیاء­توانا، محمدحسن و شهرام امیرانتخابی (پاییز و زمستان 1386): «روند تبدیل روستا به شهر و پیامدهای آن در شهرستان تالش»، مجله جغرافیا و توسعه، 10: 129-107.

قنبران عبدالحمید و جم فاطمه (1392) نظریه روستا شهر، رهیافتی در جهت پایداری زیست محیطی،همایش ملی معماری پایدار و توسعه شهری

کریمی سلطانی، پیمان (1392)توسعه ی شهرها و نقش آنها در شکل گیری سیلابهای مخرب شهری ،اولین همایش ملی معماری، مرمت، شهرسازی و محیط زیست پایدار . انجمن ارزیابان محیط زیست هگمتانه

علیجانی، بهلول، (1375)، آب و هواشناسی ایران، انتشارات دانشگاه پیام نور

نوش آفرین روستا شهر، تجربه‌ای جدید در شهرهای امروز 1389 مقاله 5، دوره 2، شماره 9، تابستان، صفحه 18-21
مخدوم، مجید، ترجمه حلیمه توحیدی،1389 اکولوژی سیمای سرزمین در برابر مطالعات محیطی با اکولوژی سرزمین، فصلنامه محیط زیست و توسعه 1:، ص 91 تا 108
میر کتولی، جعفر؛ کنعانی، محمد رضا؛1390 ارزیابی توان اکولوژیک کاربری توسعه شهری با مدل تصمیم گیری چند معیاری MCDM و GIS (مطالعه موردی؛ شهر ساری، استان مازندران)، پژوهش‌های جغرافیای انسانی)، 77: 80-75.
میکاییلی، علیرضا، مژگان صادقی بنیس،1389، شبکه اکولوژیکی شهر تبریز و راهکارهای پیشنهادی برای حفظ و توسعه آن، پژوهش‌های محیط‌زیست، 2: 43 تا 52
مهندسین مشاور بزرگ امید،1389. طرح هادی روستایی ماکلوان بالا و پایین، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان گیلان
مویدی محمد 1392. مدیریت سیلاب رودخانه‌های شهری به وسیله طراحی پایدار به منظور کاهش خطرات و آسیب‌های احتمالی همایش ملی عمران و توسعه پایدار با محوریت کاهش خطرپذیری در بلایای طبیعی. مشهد. موسسه آموزش عالی خاوران
زمانی، بهنامٍ 1389 بررسی مدیریت سیلاب‌های شهری تبریز و خسارات محتمل ناشی از دخل و تصرف در حریم رودخانه‌ها و آبراهه‌های شهر اولین کنفرانس ملی سیلاب‌های شهری، تهران
نیوشا حبیبی، محمدرضا مثنوی.1394 اصول طراحی اکولوژیک منظر در مدیریت سیلاب رودخانه‌های شهر، نهمین کنفرانس روز جهانی محیط زیست
صبا، سامان 1389 نقش تقویت و ساماندهی اراضی سبز حاشیه رودخانه‌ها در توسعه پایدار شهری بهمراه بررسی موردی حاشیه سبز رودخانه زرجوب رشت، نخستین همایش توسعه شهری پایدار تهران - قطب علمی توسعه شهری پایدار
مهندسین مشاور سازه پرداز ایران 1387 مطالعات ساماندهی و زیباسازی و رودخانه تجن در محدوده شهر ساری
-مهندسین مشاور بزگ امید، 1388 طرح هادی روستای ماکلوان
Evaluation of land use efficiency based on regional scale, journal of china university of mining & technology, vol. 17, no. 2, pp.215-219
Lorea mendiola, pilar gonzález, àngel cebollada2015)) the relationship between urban development and the environmental impact mobility: a local case study, land use policy, volume 43, february. Pages 119-128
Malchophski, t., 2006, geographic information system and multi criteria decision making analysis, translated by akbar parhizkar and ata ghaffari gilanded, tehran, first edition.the compiling and studing organization of universities, hamanities books(samt)
mark deakina, alasdair reid (2014)،sustainable urban development: use of the environmental assessment methods. Sustainable cities and society,volume 10, february 2014, pages 39–48