ارزیابی عملکرد مدیریتی شهر تبریز پس از استقرار شورای اسلامی شهر تبریز

نوع مقاله : مقاله علمی -پژوهشی کاربردی

نویسندگان

1 استادیار شهرسازی، دانشکده هنر و معماری، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی ، تبریز، ایران

2 دانشجوی دکتری برنامه ریزی شهری، عضو باشگاه پژوهشگران و نخبگان، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

چکیده

مقاله ی حاضر در مورد ارزیابی عملکرد مدیریتی  شهر تبریز پس از استقرار  شورای اسلامی شهر می باشد.  مدیریت شهری در جهان رو به توسعه دارای ضعفها و قدرتهایی است که یکی از مهمترین نهادها که میتواند به توسعه ی مدیریت شهری کمک کند تشکیل شوراهای شهری می باشد، که در ایران هم با عنوان شورای اسلامی شهر مطرح شده است ، اما به دلیل عدم برنامه ریزی دقیق با مشکلاتی مواجه شده اند، هدف نهایی تحقیق ارزیابی عملکرد مدیریتی شورای اسلامی کلانشهر تبریز از نظر عملکرد اثر بخشی شوراها از بعد برنامه ریزی، اجرا، نظارت در مدیریت کلانشهر تبریز و ایجاد بستر مناسب برای عملکرد شوراها در زمینه هماهنگی های لازم با نهادهای مسئول شهری برای تحقق مدیریت یکپارچه کلانشهر تبریز می باشد.  بنابراین سوالی که در رابطه مطرح می شود این است که آیا شورای اسلامی کلانشهر تبریز از نظر مدیریتی پس از استقرار شورای اسلامی عملکرد مناسبی داشته است؟ روش تحقیق حاضر توصیفی و کاربردی می باشد. به طوریکه این بررسی از نظر هدف یک مطالعه توسعه ای است و از نظر زمان یک بررسی مقطعی تلقی می شود. جامعه ی آماری پژوهش شامل تمامی کارمندان شهرداری مناطق ۱۰ گانه شهر تبریز و تعدادی از ساکنین شهر تبریز می باشد که از طریق جدول مورگان بدست آمده است و همچنین از طیف لیکرت استفاده گردیده است. در تحلیل آماری یافته ها از نرم افزار SPSS استفاده گردید. نتایج های بدست آمده از تحقیق نشان داد که عملکرد مدیریتی شورای اسلامی کلانشهر تبریز در سطح مناسبی بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Tabriz Performance Managerial City after the Establishment of Tabriz Islamic Council

نویسندگان [English]

  • mahsa faramarzi 1
  • Ali Zeynali Azim 2
1 Department of Architecture and Urban Planning, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran
2 Department of Architecture and Urban Planning, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran
چکیده [English]

The present paper is about evaluation of Tabriz city management's performance after the establishment of the city council. The main question of the research is whether the Islamic Council of the Metropolis of Tabriz had a decent performance after the establishment of the Islamic Council? The research method is descriptive and applied. As a result of this study, it is a developmental study and is considered as a cross-sectional study in terms of time. The statistical population of the study consisted of all employees of the municipality of 10 areas of Tabriz and a number of residents of Tabriz, which is obtained through the Morgan table, and also the Likert scale has been used. Statistical analysis of the findings was done using SPSS software. The final objective of the study is to evaluate the performance of the council of Tabriz Metropolis in terms of the effectiveness of the councils in planning, implementation, supervision in the management of the metropolitan city of Tabriz and creating a suitable platform for the functioning of the councils in the field of coordination with the city's responsible institutions for the implementation of integrated metropolis management in Tabriz is. The results of the research showed that the administrative performance of the Islamic Council of Metropolis of Tabriz was at the appropriate level.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Management
  • Urban Management
  • Integration of Urban Management
  • Council
  • Islamic Council of Tabriz
آسیابانی، الهام، (1393)، «ارزیابی طرحها و برنامه های توسعه شهری با رویکرد (کربن صفر) مطالعه موردی:شهرتبریز»، پایان نامه فوق لیسانس جغرافیا و برنامه ریزی شهری،دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی تهران، پردیس بین المللی ارس دانشگاه تبریز، صص 113-120
اشتریان، کیومرث؛ کریمی فرد، حسن، (1395)، «نقد و بررسی عملکرد شوراهای اسلامی شهر در ایران»، فصلنامه دولت پژوهی، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، سال دوم، شماره هفت، صص:  95-132
رمضانی فرخد، احد، (1393)، «مطالعه مروری مقالات مدیریت یکپارچه شهری»، ششمین کنفرانس ملی برنامه ریزی و مدیریت شهری، مشهد. صص 1-35.
سعیدنیا، احمد، (1383)، «مدیریت شهری»، مجموعه کتابهای سبز شهرداری، جلد یازدهم، انتشارات سازمان شهرداریهای کشور، تهران. صص 1-117
شیخی، ایوب؛ سهی، زهرا، رنجبر، مریم؛ اولادی، مریم، (1394)، «تبیین رابطه بین سرمایه اجتماعی و مدیریت شهری با نقش میانجی مشارکت شهروندان (مطالعه موردی: شهرداری کرمان)»، فصلنامه مدیریت شهری،سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور، شماره چهل و سوم، صص: 411-423.
صفری، سعید، بیگی نیا عبدالرضا، سمیع زاده مهدی، ذاکری فر سیدجمال، (1394)، «طراحی و سازماندهی مولفه های اندازه گیری مدیریت شهری با تاکید بر حکمرانی خوب و ارزیابی متوازن»، فصلنامه اقتصاد و مدیریت شهری، سال چهارم، شماره ی چهارم(پیاپی 16)، صص 107-125.
کیا، علی اصغر؛ لطیفی، غلامرضا؛ رسولی، محمدرضا؛ محمداحسان، کاظم نیا، (1395)، «نقش رسانه های جمعی در مدیریت شهری(مطالعه ی موردی: مناطق 22 گانه ی شهرداری تهران)»، فصلنامه اقتصاد و مدیریت شهری، سال چهارم، شماره چهارم(پیاپی 16)، صص: 127-138.
کیانی، اکبر ؛ فاضلنیا، غریب؛ سالاری سردری، فرضعلی، (1391)، «مقایسه تطبیقی رویکرد مدیریت سنتی و جدید شهری در ایران»، دوفصلنامه پژوهش های بوم شناسی شهری، سال چهارم، شماره دو (پیاپی 8)، صص: 81-100.
لطیفی غلامرضا، (1385)، «فرایند مدیریت شهری در دوران پس از جنگ در شهر تهران»، فصلنامه انسان و محیط زیست، شماره 13، صص 110-111.
مظفری، پیمان؛ مولائی هشجین، فرشته، (1393)، «بررسی نقش شوراهای اسلامی شهر در مدیریت شهری، مطالعه موردی شورای اسلامی شهر هشجین در طول 3 دوره»، اولین کنگره تخصصی مدیریت شهری و شوراهای شهر، مرکز همایشهای ایران، تهران. صص: 1-14
یوسفی آسیه، (1385)، «مدیریت شهری و شوراهای اسلامی»، ماهنامه اقتصاد توسعه، شماره 13 و 14 دیماه و بهمن ماه، صص: 38-40.
Abbott J. (2013). “Sharing the city: community participation in urban management”. Routledge, London
Abedi Jafari, et al, (2010). “A Comparative Study of Graduate Studies of Urban Management Program in Iran with Similar Programs in other Countries and Designing the Program at Doctorate Level”, European Journal of Economics, Finance and Administrative Sciences, No. 23, pp: 67-75.
BaČlija, I. (2011). “Urban management in a European context”, Urbani izziv, Vol. 22, No. 2, pp: 137- 146.
Bramwell, B., Lane, B. (2011), “Critical research on governance and sustainability”, Journal of Sustainable Tourism, Vol. 19. Nos 4/5, pp. 411-21.
 Khazaee M, Razavian, M.T. (2012). “The Role of Urban Management in City Spatial Development Case Study Nahavand City”, International Research Journal of Applied and Basic Sciences. Vol. 3, No. 3, pp 659-666.                                                                
Hopkins, L. D. (2014). “It’s about Time: Dynamics Failure, Using Plans, and Using Coalitions”. Town Planning Review, Vol. 85, No 3, pp: 313-318.
Hopkins, L. D., Knaap, G. (2013). “The ‘Illinois School’ of Thinking about Plans”. Paper presented at the AESOP/ACSP Joint Meeting, Dublin, Ireland.
IE University, (2017). “Urban Management I”. IE Publishing Department University. https://www.ie.edu/university/about/faculty/ricard-frigola.
Malek Mahmudi, A., Saremi, H.R, (2015). “The Role of Citizen Participant in Urban Management (Case Study: Aligudarz City)”, American Journal of Engineering Research, Vol 4, No1, pp: 70-75
Momeni, M., Azizi H., Taghinia, M, (2011). “Urban Management based on Citizen Participation to Enhance Quality of Life in Tehran”, International Conference on Change for Stability: Lifecycles of Cities and Regions, 18-20 may 2011. Real Corp. pp 1079-1085.                                                                                                                                                           Morrison, A. (2013). “Marketing and Managing Tourism Destinations”, Routledge, London and New York, NY.                                                                                                                               
Pearce, D.G. (2015). “Urban Management, Destination Management and Urban Destination Management: A Comparative Review with Issues and Examples from New Zealand”, International Journal of Tourism Cities, Vol. 1 No. 1, Emerald Group Publishing Limited, pp. 1-17. 
Pearce, D.G. and Schanzel, H.A. (2015), “Destinations: Tourists’ Perspectives from New Zealand”, International Journal of Tourism Research, Vol. 17, No. 1, pp. 4-12.
Pike, S. and Page, S.J. (2014), “Destination marketing organizations and destination marketing: a narrative analysis of the literature”, Tourism Management, Vol. 41, pp: 1-26.  Doi: 10. 1016/j.tourman.2013.09.009.
Pourahmad, A, Lotfi, S, Omranzadeh, B, Mahdi, A. (2015), International Journal of Management Science, Vol. 2, No. 1, pp: 1-12.  
Siemens Corporation, (2010).  “City of the Future”, Accessed 20 August, http://www.itsolutions.siemens.com/b2b/it/en/global/Documents/Publications/city-of-the- future_PDF_e.pdf                                                                                                                                                                    Zhou, L., Wu Y., (2015). “Urban Management Mode and the Choice Under the Trend of New Urbanization”, Proceedings of the 19th International Symposium on Advancement of Construction Management and Real Estate, http://www.springer.com/978-3-662-46993-4, pp: 13-22.
Wang, Y. and Pizam, A. (Eds) (2011). “Destination Marketing and Management: Theories and Applications”, CABI, Wallingford, pp. 1-20.