کلیدواژه‌ها = اقلیم
تبیین چهارچوب مفهومی چگونگی شکل گیری تعامل اجتماعی در بازارهای سنتی شمال غرب ایران

دوره 12، شماره 4، مهر 1401، صفحه 192-209

10.22034/jgeoq.2022.226068.2415

یوسف هوشمندپور؛ مزین دهباشی شریف؛ سید محمدرضا نصیرسلامی؛ محمد عدالتخواه


بررسی روند تغییرات دمایی و اقلیم آسایش گردشگری جزایر قشم و کیش در عصر گرمایش جهانی

دوره 10، 3-2، شهریور 1399، صفحه 741-765

آمنه بن شمس؛ امیر گندمکار؛ هوشمند عطایی؛ حمید صابری


بررسی روند تغییرات بیابان زایی در دشت کرمان با استفاده از مدل IMDPA

دوره 8، شماره 3، شهریور 1397، صفحه 25-40

فرشاد سلیمانی ساردو؛ طیبه مصباح زاده؛ ناصر برومند؛ علی آذره؛ الهام رفیعی ساردوئی


دیالکتیک اقلیم و جنبش‌های اجتماعی در اندیشه مارکس

دوره 7، شماره 1، اسفند 1395، صفحه 267-296

مصطفی عبدی؛ حسین ابوالحسن تنهایی؛ ابوالفضل دلاوری