نویسنده = حسن عبدالملکی
شناسایی عوامل درونی و بیرونی ساختار شهری موثر در برنامه ریزی پدافند غیر عامل شهری(مورد مطالعه: عجب شیر)

دوره 12، شماره 49، دی 1401، صفحه 1-19

10.22034/jgeoq.2023.130529.1410

جواد حاجی علیزاده؛ محسن عابدینی؛ حسن عبدالملکی؛ اصغر رشیدی ابراهیم حصاری


بنیان های ژئوپلتیک بی ثباتی سیاسی کشور عراق

دوره 9، شماره 36، آذر 1398، صفحه 779-793

حسن عبدالملکی؛ محسن عابدینی؛ سعید بیات دان