نویسنده = سیدمحمدرضا خطیبی
تحلیل عوامل موثر بر افزایش انسجام کالبدی و راهبردهای غالب آن (مطالعه موردی: منطقه یک کرج)

دوره 12، شماره 48، مهر 1401، صفحه 1307-1323

10.22034/jgeoq.2023.191090.1984

مصطفی خدابین؛ اسماعیل شیعه؛ محمدرضا پورجعفر؛ سیدمحمدرضا خطیبی


تدوین مدل توسعه دیپلماسی شهری با توجه به ظرفیت های جهانی سازی (نمونه موردی: شهر تهران)

دوره 11، شماره 43، مرداد 1400، صفحه 520-534

امیرمحمد ضرغام پور بویراحمدی؛ وحید بیگدلی راد؛ محمد رضا خطیبی