نویسنده = مجتبی طبری
طراحی و تبیین مدل حُکمرانی خوب برای ادارات کل کتابخانه‌های عمومی کشور

دوره 10، شماره 41، اسفند 1399، صفحه 289-310

محمد سعید باقرزاده؛ مجتبی طبری؛ تورج مجیبی؛ محمدرضا باقرزاده؛ علی مهدیزاده اشرفی


ارائه الگوی جانشین‌پروری در شهرداری تهران

دوره 10، شماره 39، شهریور 1399، صفحه 497-513

احسان فرخی؛ محمدرضا باقرزاده؛ مجتبی طبری؛ اسداله مهرآرا