کلیدواژه‌ها = یزد
ارزیابی و تحلیل تغییرات رشد فیزیکی شهر یزد و پیش بینی آن با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی طی دوره 2016-1973

دوره 10، شماره 41، اسفند 1399، صفحه 259-273

علیرضا دهقانپور فراشاه؛ محمد علی سلمانی ندوشن؛ حجت رضایی


ساختار کالبدی- فضایی شهر یزد از آغاز دوره اسلامی تا پایان دوره آل‌مظفر براساس مدارک و شواهد موجود

دوره 9، شماره 36، آذر 1398، صفحه 159-178

سید فضل الله میر دهقان اشکذری؛ محمد ابراهیم زارعی؛ جعفر نوری