کلیدواژه‌ها = حوزه بانکی
نقش تجارت الکترونیک در توسعه فرصت‌های کارافرینی بخش گردشگری شهری و روستایی ایران

دوره 11، شماره 42، خرداد 1400، صفحه 573-596

مصطفی حمیدی؛ مجید نصیری؛ پرویز سعیدی؛ محمد شریف شریف زاده


طراحی الگویی بومی برای موفقیت کسب و کار با توجه به ویژگی های روانشناختی مناطق جغرافیایی ایران

دوره 10، شماره 41، اسفند 1399، صفحه 675-699

احمد جعفری؛ مجید نصیری؛ سید محمد رضا حسینی؛ پرویز سعیدی