کلیدواژه‌ها = آسایش اقلیمی
ارزیابی معماری همساز با اقلیم جزیره قشم به روش ترجونگ-ماهانی در عصر گرمایش جهانی

دوره 9، شماره 34، خرداد 1398، صفحه 65-81

آمنه بن شمس؛ امیر گندمکار؛ هوشمند عطائی؛ حمید صابری


ارزیابی سازگاری معماری بناهای سنتی با اقلیم در شهر آباده

دوره 8، شماره 33، اسفند 1397، صفحه 598-624

امیرحسین حلبیان؛ محمدمهدی تقی زاده؛ ساناز شفیعی


مطالعه شاخص‌های بیوکلیمایی مؤثر بر اقلیم گردشگری شهر اصفهان

دوره 7، شماره 27، شهریور 1396، صفحه 21-37

فریده اسدیان؛ رضا برنا