نویسنده = مهدی سوادی
طراحی چارچوب توسعه کارآفرینی در صنعت گردشگری ورزشی

دوره 7، شماره 26، خرداد 1396، صفحه 249-265

صلاح دستوم؛ مهدی سوادی


ارزیابی عوامل مؤثر در توسعه گردشگری تفریحی-ورزشی با تاکید بر ورزش همگانی

دوره 6، شماره 25، اسفند 1395، صفحه 201-210

مهدی سوادی؛ مهرعلی همتی نژاد؛ محمد حسن قلی زاده؛ حمیدرضا گوهررستمی