نویسنده = اسماعیل شیعه
تحلیل عوامل موثر بر افزایش انسجام کالبدی و راهبردهای غالب آن (مطالعه موردی: منطقه یک کرج)

دوره 12، شماره 48، مهر 1401، صفحه 1307-1323

10.22034/jgeoq.2023.191090.1984

مصطفی خدابین؛ اسماعیل شیعه؛ محمدرضا پورجعفر؛ سیدمحمدرضا خطیبی