نویسنده = معصومه حافظ رضازاده
تحلیل استراتژی‌های مدیریت شهری با تاکید بر معماری سبز (مطالعه موردی: شهر رشت)

دوره 11، شماره 45، دی 1400، صفحه 742-760

10.22034/jgeoq.2021.144138

منیژه قلی زاده؛ معصومه حافظ رضازاده؛ محمود رضا انوری


سنجش وضعیت اجتماعی و اقتصادی شاخص های ترکیبی کیفیت زندگی (مطالعه موردی: نواحی چهارگانه شهر چابهار)

دوره 10، شماره 41، اسفند 1399، صفحه 869-890

پریسا قادری؛ مریم کریمیان بستانی؛ معصومه حافظ رضازاده


نقش کارکردی شهرهای کوچک در توسعه شاخص های پایداری شهرهای حوزه نفوذ (مطالعه موردی: شهرستان نیکشهر)

دوره 10، شماره 40، آذر 1399، صفحه 639-657

محمدکریم رئیسی؛ معصومه حافظ رضازاده؛ مریم کریمیان بستانی