کلیدواژه‌ها = مدیریت یکپارچه شهری
چالشهای نظام حقوقی مدیریت یکپارچه شهری در ایران، با تاکید بر تمرکززدایی و توسعه پایدار شهری

دوره 9، شماره 36، آذر 1398، صفحه 535-554

محمدحسین رمضانی قوام آبادی؛ اسداله یاوری؛ مریم احمدی


آسیب شناسی ساختارهای نهادی اثرگذار در تحقق مدیریت یکپارچه شهری پایتخت

دوره 9، شماره 34، خرداد 1398، صفحه 747-766

محمد سهرابی؛ علی اصغر رضوانی؛ آزیتا رجبی


تحلیلی بر عوامل موثر بر نظام مدیریت شهری کلانشهر تهران در راستای مدیریت یکپارچه شهری

دوره 8، شماره 33، اسفند 1397، صفحه 141-159

زهرا حاجی لو؛ عباس ارغان؛ سیدجمال الدین دریاباری؛ رحمت الله فرهودی


تحلیل تطبیقی مدیریت شهری در کلانشهرهای تهران و لندن و توانمندسازی مدیران در راستای مدیریت یکپارچه شهری

دوره 7، شماره 28، آذر 1396، صفحه 133-151

زهرا حاجی لو؛ سیدجمال الدین دریاباری؛ عباس ارغان؛ رحمت الله فرهودی