کلیدواژه‌ها = پایداری اجتماعی
بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی بر توسعه پایدار شهری بوشهر

دوره 12، شماره 47، تیر 1401، صفحه 200-217

10.22034/jgeoq.2022.306209.3317

طیبه پوربهی؛ غلامرضا جعفری نیا؛ علی شمس الدینی


تدوین مدل راهبردی گردشگری ورزشی در راستای توسعه پایدار شهری(مطالعه موردی شهر مشهد)

دوره 9، شماره 36، آذر 1398، صفحه 613-637

سبیکه سادات حسینی نسب؛ سید مصطفی طیبی ثانی؛ باقر مرسل