کلیدواژه‌ها = جغرافیا
شناسایی ابعاد جغرافیایی الگوی کسب و کار الکترونیک در حوزه گردشگری سلامت در ایران

دوره 10، شماره 41، اسفند 1399، صفحه 957-967

10.22034/jgeoq.2023.243206.2669

محمود صوفی؛ احمد مهرابیان؛ حسین دیده خانی؛ روح الله سمیعی


تحلیل و بررسی نقش مؤلفه‌های ژئوپلیتیک در سیاست خارجی کشورهای منطقه‌ خلیج‌فارس

دوره 10، شماره 38، خرداد 1399، صفحه 1089-1109

جواد معیتی؛ حیدر لطفی؛ پیروز مجتهد زاده؛ مجید ولی شریعت پناهی


آسیب‌شناسی منطقه‌ای -جغرافیایی نقش نخبگان ایرانی در تصمیم‌سازی از دیدگاه سیاستگذاری عمومی

دوره 9، شماره 35، شهریور 1398، صفحه 405-427

سید محمد رضا حسینی احمدی؛ علیرضا گلشنی؛ اسماعیل شفیعی