کلیدواژه‌ها = برنامه ریزی منطقه ای
مدل هم‌آفرینی ارزش برند با مشتری در راستای برنامه ریزی منطقه ای

دوره 13، شماره 52، آذر 1402، صفحه 339-356

10.22034/jgeoq.2022.330617.3576

حسین شکیبی؛ سید محمود شبگو منصف؛ علی قلی پور سلیمانی


برنامه ریزی منطقه ای در تحلیل گفتمان توسعه ای دولت سازندگی

دوره 10، شماره 40، آذر 1399، صفحه 421-433

عارف بیدار؛ علیرضا اسمعیل زاد؛ امین نواختی مقدم


برنامه ریزی منطقه ای و تعادل اقتصادی در پرتو نظم عمومی قراردادها

دوره 9، شماره 37، اسفند 1398، صفحه 847-863

علی رستمی فر؛ قاسم محمدی؛ نجادعلی الماسی؛ یداله دادگر