نویسنده = حسین ذبیحی
واکاوی مفهوم توسعه شهری در گذر زمان و تبیین ابعاد و مولفه‌های آن

دوره 12، شماره 49، دی 1401، صفحه 36-51

10.22034/jgeoq.2023.361132.3857

نگین حجتی؛ حسین ذبیحی؛ زهرا سادات سعیده زرآبادی


تأثیر چارچوب مفهومی عدالت فضایی بر دسترسی شهروندان شهر ساری

دوره 12، شماره 48، مهر 1401، صفحه 1377-1389

10.22034/jgeoq.2023.351336.3781

احسان کاشانی راد؛ حمید ماجدی؛ حسین ذبیحی


عدالت فضایی و نقش آن در توسعه و کیفیت زندگی در شهرها

دوره 10، شماره 40، آذر 1399، صفحه 748-761

احسان کاشانی راد؛ حمید ماجدی؛ حسین ذبیحی


تحلیل کیفیت زندگی درفضاهای بافت فرسوده شهری (نمونه موردی: محله سید ذوالفقارشهر شیراز)

دوره 10، شماره 39، شهریور 1399، صفحه 821-832

مژگان ساسانی؛ زهرا ساسانی؛ حسین ذبیحی


ارزیابی میزان تاب آوری کالبدی در نواحی شهری با بهره گیری از روش الکتره (نمونه موردی: منطقه 5، شهر تهران)

دوره 10، شماره 38، خرداد 1399، صفحه 1125-1139

بهار عبداله؛ حسین ذبیحی؛ زهرا سادات سعیده زرآبادی