کلیدواژه‌ها = تغییر اقلیم
چشم انداز تغییرات اقلیمی در غرب ایران بر اساس سناریوهای واداشت تابشی و ریزمقیاس گردانی مدل آماری SDSM

دوره 10، شماره 41، اسفند 1399، صفحه 1-14

حسن زهره وندی؛ علی محمد خورشید دوست؛ بهروز ساری صراف


تحلیل روند تغییراقلیم استان خوزستان با استفاده از مدل‌های آماری

دوره 8، شماره 31، شهریور 1397، صفحه 91-99

اعظم گوهردوست؛ فریده عظیمی؛ رضا برنا؛ پرویز کردوانی


مطالعه روند تغییرات دمای شبانه در ایران مرکزی به روش ناپارامتری من-کندال

دوره 5، شماره 20، آذر 1394، صفحه 7-24

عبدالله خوشرو؛ امیر گندمکار؛ علیرضا حاجیان