کلیدواژه‌ها = شهر
شاخص های ژئوپلیتیکی شهرهای مذهبی (مورد مطالعه شهر مقدس مشهد)

دوره 11، شماره 45، دی 1400، صفحه 446-427

10.22034/jgeoq.2021.141159

مریم کلهر؛ ابراهیم رومینا؛ مهتاب جعفری


تدوین مدل نظری شهر دوستدار سالمند با استفاده از الگوی فراترکیب

دوره 11، شماره 44، مهر 1400، صفحه 129-144

10.22034/jgeoq.2021.136658

مینا هرندی؛ مجتبی رفیعیان؛ حمید صابری؛ امیرحسین شبانی


تحلیل رویکرد سرمایه اجتماعی بر توسعه کالبدی شهر (مطالعه موردی: شهر زاهدان)

دوره 11، شماره 44، مهر 1400، صفحه 621-636

10.22034/jgeoq.2021.136889

علی ریکی؛ مریم کریمیان بستانی؛ غلامرضا میری


ارزیابی عملکرد چشم انداز و ساختار طبیعی شهر در مناطق گردشگر پذیر ، مطالعه موردی شهر چالوس

دوره 11، شماره 42، خرداد 1400، صفحه 531-551

ملیحه کیادلیری؛ عباس ارغان؛ سعید کامیابی


نقش مدیریت شهری بر زیست‌پذیری شهر مطالعه موردی: شهر شهرکرد

دوره 9، شماره 35، شهریور 1398، صفحه 147-160

پژمان محمدی ده چشمه؛ یوسفعلی زیاری؛ علی توکلان


بررسی و ارزیابی سیاست‌های مسکن گروه‌های آسیب پذیر در کسب رضایت ساکنان (مورد شهر خرم آباد)

دوره 9، شماره 34، خرداد 1398، صفحه 139-155

مصطفی حیدری مقدم؛ کرامت زیاری؛ حسین حاتمی نژاد؛ احمد پور احمد


تحلیل جغرافیایی شبکه شهری استان خوزستان طی سال‌های 1335-1395

دوره 9، شماره 34، خرداد 1398، صفحه 375-390

غلامرضا طاهری؛ محمدرضا رضایی؛ سعید امانپور


تبیین و شناخت مولفه های ژئوپلیتیک شهری

دوره 8، شماره 32، آذر 1397، صفحه 289-310

محسن جان پرور؛ آرش قربانی سپهر