کلیدواژه‌ها = تحلیل عاملی
واکاوی تاب آوری مادی های شهر اصفهان در برابر سیلاب های شهری

دوره 12، شماره 48، مهر 1401، صفحه 278-306

10.22034/jgeoq.2022.151569

حسین صالحی؛ احمد خادم الحسینی؛ امیر گندمکار؛ علیرضا عباسی


تبیین عوامل موثر بر مشارکت اجتماعی در بازآفرینی شهری

دوره 11، شماره 45، دی 1400، صفحه 111-122

10.22034/jgeoq.2021.141772

مهدی جعفری؛ کوروش افضلی؛ مصطفی ظهیری نیا


بررسی زمینه های توسعه کارآفرینانه گردشگری روستایی (نمونه موردی : نقاط روستایی شهرستان کرج)

دوره 10، شماره 41، اسفند 1399، صفحه 141-157

ابوالفضل پوریان؛ پروانه زیویار؛ علیرضا استعلاجی؛ وحید بارانی پسیان


ارزیابی مؤلفه های تاب آوری شهری در برابر شوکهای طبیعی (مطالعه موردی: محلۀ سیروس منطقه 12 تهران)

دوره 10، شماره 40، آذر 1399

یعقوب ابدالی؛ اسماعیل نجفی؛ مریم بیرانوندزاده؛ علیرضا صادقی


تحلیل الگوی سطح‌بندی نظام شهری استان زنجان و ارائه الگوی بهینه نظام شهری

دوره 6، شماره 25، اسفند 1395، صفحه 143-161

اسفندیار زبردست؛ جواد رحمانی