کلیدواژه‌ها = سیستان و بلوچستان
آسیب شناسی برنامه توسعه استان سیستان و بلوچستان (براساس رویکرد نهادگرا)

دوره 13، شماره 52، آذر 1402، صفحه 23-38

10.22034/jgeoq.2024.225031.2405

عبدالحمید رودینی؛ سید محمدعلی شریعتی؛ حمیدرضا میرطاوسی


واکاوی عدالت فضایی و جری ماندرینگ در حوزه‌های انتخابیه استان سیستان و بلوچستان

دوره 13، شماره 52، آذر 1402، صفحه 451-471

10.22034/jgeoq.2024.265136.2885

کرامت رنجبر دستنایی؛ زهرا پیشگاهی فرد؛ بهادر زارعی


سنجش سطح توسعه یافتگی گردشگری شهرستان های استان سیستان و بلوچستان

دوره 9، شماره 36، آذر 1398، صفحه 555-568

مجید کریم زاده؛ بهزاد کریم زاده