نویسنده = علی اصغر اسماعیل پورروشن
تاثیر تحولات ژئوپلیتیکی قفقاز بر روابط بین ایران و ارمنستان

دوره 13، شماره 51، تیر 1402، صفحه 1-13

10.22034/jgeoq.2023.407588.4051

رایموند طروسیان؛ علی اصغر اسماعیل پورروشن؛ مهناز پروازی


نقش روابط دوجانبه ایران و ارمنستان در توسعه ژئوپلیتیکی منطقه قفقاز

دوره 13، شماره 50، خرداد 1402، صفحه 391-405

10.22034/jgeoq.2023.407587.4050

رایموند طروسیان؛ علی اصغر اسماعیل پورروشن؛ مهناز پروازی


جایگاه نفوذ منطقه ای ایران در ژئوپلیتیک جدید خاورمیانه با تاکید بر دوره زمانی ۲۰۱۱ تا۲۰۲۰

دوره 12، شماره 48، مهر 1401، صفحه 210-238

10.22034/jgeoq.2022.332724.3599

علی اکبر مازندرانی؛ علی اصغر اسماعیل پورروشن؛ ریباز قربانی نژاد؛ مجید ولی شریعت پناهی


تبیین اثرات ژئواکونومیکی مناطق آزاد بر توسعه مناطق پیرامون مطالعه موردی منطقه آزاد انزلی

دوره 12، شماره 46، فروردین 1401، صفحه 330-343

10.22034/jgeoq.2022.288274.3104

یاسر عظیمی لمیر؛ محسن رنجبر؛ علی اصغر اسماعیل پورروشن؛ تهمینه دانیالی؛ محمد اخباری


الزامات دیدگاه اقتصاد سیاسی برای حل بحران‌های ژئوپلیتیکی منطقه خاورمیانه

دوره 10، شماره 41، اسفند 1399، صفحه 484-510

اسماعیل مکرمی؛ حیدر لطفی؛ مجید ولی شریعت پناهی؛ علی اصغر اسماعیل پورروشن


تبیین راهبردی جایگاه ایران در ساختار ژئوپلیتیکی جدید خاورمیانه از۲۰۱۱تا۲۰۲۰

دوره 10، شماره 41، اسفند 1399، صفحه 801-825

علی اکبر مازندرانی؛ علی اصغر اسماعیل پورروشن؛ ریباز قربانی نژاد؛ مجید ولی شریعت پناهی


آسیب‌شناسی دورنمای همگرایی ایران و کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای: مطالعه موردی چین

دوره 10، شماره 38، خرداد 1399، صفحه 567-592

سید مرتضی طباطبایی؛ علی اصغر اسماعیل پورروشن؛ تهمینه دانیالی؛ حیدر لطفی


نقش ژئوپلیتیک لرستان در رابطه با امنیت ایران

دوره 7، شماره 27، شهریور 1396، صفحه 193-215

علی اصغر اسمعیل پور روشن؛ سیاوش مرادی پور